Старокозацька громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Про ЦНАП

                                                                                      

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

БІЛГОРОД–ДНІСТРОВСЬКИЙ  РАЙОН

СТАРОКОЗАЦЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про утворення та затвердження Положення Центру надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради

 

           Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги»,  враховуючи рішення Старокозацької сільської ради від 29.01.2020 року №881-VII «Про затвердження Програми функціонування відділу Центр надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради на 2020-2021 р.» та рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 773-VII Про створення відділу Центр надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради, з метою покращення якості надання адміністративних послуг, Старокозацька сільська рада

,

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради як постійно діючий робочий орган. Визначити місцем його розміщення адміністративну будівлю  за адресою: вул. Соборна,27, с. Старокозаче, Білгород-Дністровський район, Одеська область.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради,  як постійно діючий робочий орган (додаток 1).

3. Утворити віддалені робочі місця адміністраторів. Визначити місцем розміщення адміністративні будівлі в старостинських округах.

4. Затвердити організаційну структуру Центру надання адміністративних послуг  Старокозацької сільської ради ( додаток 2).

5. Керівництво Центром надання адміністративних послуг та координацію діяльності структурних підрозділів і посадових осіб Старокозацької сільської ради – суб’єктів надання адміністративних послуг, що залучаються до роботи в Центрі надання адміністративних послуг, покласти на начальника відділу Центр надання адміністративних послуг.

6.  Затвердити графік роботи віддалених робочих місць адміністратора (додаток 3).

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Щербина Ю.І.).

 

Сільський голова                                                                                                 В. В. Бойко

 

 

с. Старокозаче

20 травня 2020 р.

№ 994-VІІ

 

Додаток 1 до рішення

Старокозацької сільської ради від 20.05.2020 року

№994-VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Старокозацької сільської ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

Для організації діяльності і здійснення матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг Старокозацької сільської ради (далі - сільська рада) у структурі сільської ради створено відділ «Центр надання адміністративних послуг» сільської ради, на який покладено функції з організації діяльності і матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг  сільської ради.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається  сільською радою.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням сільської ради.

7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі, відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов), можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання адміністративних послуг, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів і структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради в старостинських округах.

8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

9. Посадовий склад Центру визначається сільським головою. Усі посадові особи виконавчих органів сільської ради, включені до організаційного складу Центру, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

11. Центр очолює керівник. Керівником Центру є начальник відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету сільської ради, на який  покладені функції з організації діяльності і матеріально-технічного забезпечення Центру. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

12. Основні завдання керівника Центру:

-  керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

-  організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

-  представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

-  координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

-  організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

-  сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій сільському голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників Центру;

-  організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

-  виконання функцій адміністратора Центру;

-  несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

-  планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

-  розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;

-  звітування про проведену роботу Центру;

-  забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;

- виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та Положенням про відділ Центр надання адміністративних послуг, а також посадовою інструкцією, що затверджується  сільським головою.

13. Адміністраторами Центру є  посадові особи органу, що утворив Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

-   організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

-  здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

-  надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

14. Повноваження адміністратора в старостинських  округах виконують старости або спеціалісти відділу організаційно-кадрового забезпечення.

15. Адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

16. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

17. Адміністратор має право:

-  безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

-  погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

-  посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

-  порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

19. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг в Старокозацькій об’єднаній територіальній громаді створюються віддалене робоче місць адміністраторів/державних реєстраторів.

На віддалених робочих місцях адміністраторами/ державними реєстраторами надаються адміністративні послуги відповідно до затвердженого сільською радою Переліку адміністративних послуг.

До надання адміністративних послуг залучаються старости (в.о. старост) відповідно до законодавства.

20.Центр має номерну гербову печатку, іменні печатки адміністраторів та штампи.

20. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Один день на тиждень  Центр здійснює прийом суб’єктів звернень до вісімнадцятої години.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до законодавства сільською радою.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Н.М. Тупиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення

Старокозацької сільської ради від 20.05.2020 року

№994-VII

 

 

Організаційна структура Центру надання адміністративних

послуг Старокозацької сільської ради

(постійно діючого робочого органу)

 

№ п/п

 

Функції і повноваження в межах ЦНАП

1

Відділ Центр надання адміністративних послуг

Надання адміністративних послуг, організації діяльності і матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг, координація діяльності робочого органу та  відділених робочих місць адміністратора в старостинських округах

2

Представники структурних підрозділів і посадові особи Старокозацької сільської ради, які надають адміністративні послуги через ЦНАП

Надання адміністративних послуг в межах визначених повноважень

3

Відділені робочі місця адміністраторів/ державних реєстраторів

Надання адміністративних послуг в межах визначених повноважень

3

Представники суб’єктів надання адміністративних послуг (територіальні органи / підрозділи центральних органів виконавчої влади), які працюють через ЦНАП (ПФУ, УСЗН РДА, ЦЗ)

Надання адміністративних послуг за напрямками діяльності

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                            Н.М. Тупиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення

Старокозацької сільської ради від 20.05.2020 року

№994-VII

 

 

 

Графік роботи віддаленого робочого місця адміністратора /державного реєстратора Центру надання  адміністративних послуг Старокозацької сільської ради

 

 

08.00 – 17.00 

понеділок 

08.00 – 17.00 

вівторок 

08.00 – 17.00 

середа 

08.00 – 17.00 

четвер 

08.00 – 16.00 

п’ятниця  

Перерва на обід  щоденно з 12.00 до 12.45

Субота, неділя - вихідні 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Н. М. Тупиця          

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь